OSP Kryg - Statut

foto1
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krygu
foto1
GBA 3,5/25 MAN TGM 13.290 4x4
foto1
III Ogólnopolskie Mistrzostwa w Narciarstwie OSP
foto1
Gminne Zawody Strażackie w Wójtowej
foto1
Druhny OSP Kryg - Powiatowe Zawody Strażackie
Tel.+48 13 447 93 03
ospkryg@gmail.com

Polish English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian

Galeria losowa

OSP_Kryg-13.jpg

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRYGU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Krygu zwana dalej OSP.
 • 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie ppoż., a także niniejszego statutu.
 • 3. Siedzibą OSP jest budynek straży pożarnej.
 • 4. Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
 • 5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
 • 6. Ochotnicza Straż Pożarna może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz członkiem innych stowarzyszeń
  i ich związków.
 • 7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
 • 8. Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do  prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.


Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
  i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 • 10. Zadania i cele wymienione w § 9. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości własnych i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie z pośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej
  i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, majce pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 • 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
 • 13. Członkowie OSP dzielą się na:
 1. Członków czynnych.
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
 3. Wspierających.
 • 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 • 15. 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 1. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 2. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 3. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
 • 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 • 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 • 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwania postulatów wniosków wobec władz OSP.
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 5. Używać munduru i odznak.
 • 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 4. Dbać o mienie OSP.
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 • 20. Zarząd OSP z pośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno -techniczną.
 • 21. Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
 2. Wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok.
 4. Likwidacji OSP.
 5. śmierci.
 6. Likwidacji osoby prawnej będący członkiem wspierającym.
 • 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.
 • 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
 • 24. Osoba skreślona z lisy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 • 25. Władzami OSP są:
 1. Walne zebranie.,
 2. Zarząd.
 3. Komisja rewizyjna.
 4. WALNE ZEBRANIE
 • 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą w OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera z pośród siebie od 5 do 11 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większości muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
 1. Podejmowanie uchwał o zmianach o rozwiązaniu OSP.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
 4. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji ojej zmianie.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla następującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
 7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP oraz z innych stowarzyszeń i ich związków.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążaniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
 10. `10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP oraz w skład władz innych stowarzyszeń i ich związków.
 • 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
 • 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 • 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
 4. Na żądanie Związku OSP RP.

 

 • 32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
 • 33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 • 34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu
  na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości , rozwiązania OSP i zmian w statucie.
 • 35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 1. ZARZĄD
 • 36.
 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 • 37. Do zadań zarządu należy:
 1. Reprezentowanie interesów OSP.
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
 3. Zwoływanie walnego zebrania.
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
 6. Udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności 1 budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i oznak.
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu , a nie przypisanych kompetencją walnego zebrania.
 • 38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
 • 39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 • 40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 • 41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
 • 42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno- techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

 1. Wnioskować do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczo.
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
 • 43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
 1. Pochwałę ustną.
 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 • 44. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
 1. Upomnienie ustne.
 2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.
 1. KOMISJA REWIZYJNA
 • 45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP do jej zadań należy:
 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 • 46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 • 47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 • 48. Komisja rewizyjna może dokonywać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone
  na najbliższym walnym zebraniu.


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
 1. Składek członkowskich.
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
 3. Dochodów z majątków i imprez.
 4. Ofiarności publicznej.
 5. Wpływów działalności gospodarczej.
 • 50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
  i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.


Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 • 51. Zmianę statutu i rozwiązania OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 • 52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 • 53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 • 54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
 • 55. Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia ppoż. Będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Panel logowania

Online

Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
676056